Zadania i uprawniena

 

PODSTAWOWE ZADANIA I UPRAWNIENIA.

Ustawa o samorządzie gminnym  określa wójta jako organ wykonawczy gminy. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.
Do kompetencji wójta należy wykonywanie uchwał rady gminy oraz zadania gminy określone przepisami prawa. Ustawa o samorządzie gminnym nie wymienia całego katalogu zadań wójta, stanowi jedynie w art. 30 ust. 2, że do zdań wójta należy w szczególności:
-         przygotowywanie projektów uchwał rady oraz określanie sposobu ich wykonywania ,
-         gospodarowanie mieniem komunalnym,
-         wykonywanie budżetu,
-         zatrudnianie i zwalnianie swoich zastępców, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
Wójt realizując zadania własne gminy podlega wyłącznie radzie gminy, która decyduje o kierunkach jego działania. W zakresie wykonywania zadań zleconych administracji rządowej wójt podlega także wojewodzie.
Do kompetencji wójta należy opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego. Jeżeli w inny sposób nie może usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośredniego zagrożenia. Ustawa o samorządzie gminnym stanowi także, iż w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Reprezentuje gminę jednoosobowo na zewnątrz; kieruje bieżącymi sprawami gminy.
        Wójt wykonuje swe zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem i któremu nadaje w drodze zarządzenia regulamin organizacyjny,
         Wójt dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a także w urzędzie gminy wobec pozostałych pracowników urzędu oraz wobec kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi (art. 4 ust. 2a i 4 ustawy o pracownikach samorządowych).
         Kompetencje do  wydawania decyzjami w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, zarówno w zakresie spraw własnych, jak i zleconych, ustawa o samorządzie gminnym przyznaje wójtowi .
         W przypadkach niecierpiących zwłoki wójt może wydać przepisy porządkowe. Przepisy te wójt wydaje w formie zarządzenia.                                    
Składa jednoosobowo  oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym w imieniu gminy.  
Do kompetencji wójta należy także opracowanie projektu budżetu gminy. Bez jego zgody rada gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.
       Wójt odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gmin. Do niego należy wyłączne prawo zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy emitowania papierów  wartościowych, dokonywania wydatków budżetowych, zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy dysponowania rezerwami budżetu gminy, blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
        Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na wójta obowiązek przedkładania wojewodzie uchwał rady gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (16 lutego 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (16 lutego 2005, 08:12:41)

Ostatnia zmiana: Dominik Ziółkowski (18 lutego 2005, 07:53:37)
Zmieniono: poprawka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5914